Všeobecné obchodní podmínky společnosti NEXET s.r.o.

pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb – přístupu do sítě Internet:

Společnost NEXET s.r.o., se sídlem v Praze 8 – Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ: 168 00, IČO: 28741455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28682, s účinností od 1.7.2012. vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky:

I. Vymezení základních pojmů:

Objednatel – uživatel telekomunikační služby, který je s dodavatelem ve smluvním vztahu, který je fyzickou osobou starší 18 let nebo právnickou osobou

Dodavatel – obchodní společnost NEXET s.r.o. se sídlem v Praze 8 – Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ: 168 00, IČO: 28741455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28682, zastoupená Jakubem Benešem, Michalem Poláškem, Romanem Rohlou a Miroslavem Husou, jednateli společnosti

Síť Internet – celosvětová počítačová komunikační síť založená na přenosech dat prostřednictvím protokolů TCP/IP, případně dalších, kterou dočasně nebo trvale využívají i třetí osoby se svými či jinými zařízeními

Služba poskytovaná dodavatelem – služba poskytovaná veřejně, za podmínek stanovených smlouvou o připojení k síti Internet a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž službu nelze poskytnout osobě mladší 18 let s tím, že poskytování služby je zabezpečováno v rámci telekomunikační sítě dodavatele nebo v součinnosti s dalšími dodavateli telekomunikačních služeb; není-li sjednáno jinak, není součástí poskytované služby poskytnutí nezbytných technických a programových prostředků, které jsou potřebné pro poskytování služby. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech objednateli omezit rychlost nebo přístup do sítě Internet, a to bez náhrady.

II. Vznik, změny a zánik smluvního vztahu

II.1. Služby jsou dodavatelem poskytovány objednateli na základě Smlouvy o připojení k síti Internet uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

II.2. Objednatel je povinen prokázat svou totožnost potřebnými doklady (občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku, je-li objednatel právnická osoba).

II.3. Uzavřením Smlouvy o připojení k síti Internet se smluvní strany zavazují k dodržování Všeobecných obchodních podmínek.

II.4. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby platit v rozsahu stanoveném smlouvou o připojení k síti Internet a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

II.5. Objednatel je povinen písemně oznámit dodavateli veškeré změny týkající se identifikačních a kontaktních údajů.

III. Oprávnění a povinnosti objednatele

III.1. Objednatel je povinen umožnit dodavateli, případně pověřeným třetím osobám, přístup do prostor určených k umístění technického zařízení za účelem montáže tohoto technického zařízení dodavatele, obsluhy a podobných úkonů. Pokud výše uvedené nebude dodavateli ze strany objednatele umožněno, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel bere na vědomí, že v takovém případě není dodavatel v prodlení s poskytováním služby, příp. odstraněním závady (nahlášené či nenahlášené). Objednatel je povinen navrátit po ukončení smlouvy veškerá zařízení, která mu za účelem provozování internetu poskytl dodavatel. V případě, že tak objednatel neučiní, je vedle náhrady škody (pořizovací ceny těchto přístrojů) povinen uhradit dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

III.2. Objednatel není oprávněn používat instalovaná technická zařízení dodavatele k jiným účelům, než ke kterým byla dle této smlouvy poskytnuta, ani jakkoliv upravovat jejich konfiguraci či tyto přemisťovat. V případě, že tak objednatel učiní

bez dodavatelova předchozího písemného souhlasu, je dodavatel oprávněn požadovat uhrazení jednorázové smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každé zjištěné porušení. Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčen.

III.3. Objednatel se zavazuje, že neposkytne přístup a připojení do sítě Internet třetím osobám prostřednictvím telekomunikační služby dodavatele.

III.4. Objednatel se zavazuje, že provede všechna opatření zamezující zjištění a zneužití nastavených parametrů a přístupových práv k přípojnému vedení, koncovému zařízení a přístupu do sítě Internet třetí osobou. Objednatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě internet není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny, přičemž dodavatel za toto nenese odpovědnost. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za informace, údaje a data dostupná v síti Internet a za jakékoliv škody vzniklé objednateli přístupem třetích osob k jeho koncovému zařízení nebo za ztráty dat objednatele na jako koncovém zařízení.

III.5. Objednatel se zavazuje, že nebude instalovat sám žádná zařízení, neprovede taková opatření a jednání vedoucí k úmyslu vyhnout se placení za poskytnuté služby či vedoucí k záměně poskytované služby.

III.6. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby platit v rozsahu a termínech stanovených smlouvou o připojení k síti Internet.

III.7. Objednatel se podpisem těchto podmínek dále zavazuje k tomu, že se

  • nepokusí o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání není oprávněn;

  • zdrží užívání služby a zařízení dodavatele či jeho doplňkového zařízení k porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu, jakož i získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného objednatele, k jeho softwaru nebo datům;

  • nebude zasahovat do cizích autorských práv či licencí, ani je ohrožovat a zdrží se jakéhokoliv jednání porušujícího etická pravidla chování na síti Internet, zejména se zdrží zasílání nevyžádané hromadné zprávy prostřednictvím elektronické pošty (tzv. spamming, scanování portů atd.);

  • zdrží užívání nebo šíření jakéhokoliv prostředku nebo nástroje ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování;

  • zdrží umísťování jakýchkoliv pornografických materiálů na síť Internet, a to v obrazové či zvukové podobě, dále se zdrží jakéhokoliv umisťování obrazových či zvukových záznamů obsahujících pohlavní styk s dětmi, zvířaty či umisťování jiných materiálů, které by závažným způsobem porušovaly právní řád České republiky;

V případě, že dodavatel zjistí toto porušení, je oprávněn objednatele okamžitě od sítě odpojit, a to bez náhrady, přičemž je oprávněn v této souvislosti požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé porušení tohoto smluvního ustanovení. Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty jakkoliv dotčen. Navíc je dodavatel v případě zjištění takovéhoto nezákonného jednání oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět. Výpověď se v takovém případě považuje za doručenou v okamžiku převzetí zásilky. V případě, že se zásilka vrátí odesílateli jako nedoručená či s relací pošty „nevyzvednuto“, „na uvedené adrese neznámý“, má se

za to, že tato zásilka byla doručena třetí den po odeslání výpovědi.

III.8. Objednatel je povinen na vlastní náklady zabezpečit zařízení, které ochrání jeho počítač a další zařízení proti přepětí a úderu blesku, tzv. bleskopojistku či přepěťovou zásuvku. V případě, že tak neučiní, odpovídá dodavateli za vniklou škodu na jeho zařízeních, a vzniknou-li další náklady na odstranění závady z důvodu nesplnění této povinnosti, tyto uhradí v plné výši

po dodavatelově výzvě.

IV. Práva a povinnosti dodavatele

IV.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli služby v dohodnutém rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě o připojení

k síti Internet a ve Všeobecných obchodních podmínkách.

IV.2. Dodavatel není odpovědný za vzdálený neoprávněný přístup a jiné skutečnosti mající za následek jakékoliv poškození objednatele, jeho dat či zařízení třetí osobou nebo objednatelem samotným, a to i za škody způsobené objednatelem třetím osobám.

IV.3. Dodavatel dále nenese odpovědnost za přerušení poskytování služby v důsledku ozbrojeného konfliktu nebo násilné změny politického systému, případě v důsledku vyšší moci.

IV.4. Dodavatel je oprávněn dočasně přerušit nebo omezit poskytování služby při přestavbách technických zařízení, při jejich údržbě nebo odstraňování poruch.

IV.5. Dodavatel může ukončit smluvní vztah nebo nezřídit účastníkovi přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací v případech, kdy objednatel úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby. Opožděným placením se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaplacení nejméně 1 vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 2 nezaplacených vyúčtování ceny. Dodavatel je v takových případech oprávněn bez nároku na náhradu zablokovat Objednateli přístup k síti Internet a přesměrovat ho na dodavatelovu informační stránku. Zablokováním přístupu k síti Internet není dotčeno právo Dodavatele na zaplacení měsíčního poplatku. V takovém případě platí, že toto porušení je stranami kvalifikováno jako hrubé porušení smlouvy, a dodavatel je oprávněn takovou smlouvu vypovědět okamžitě pro hrubé porušení smlouvy. Výpověď se

v takovém případě považuje za doručenou v okamžiku převzetí zásilky. V případě, že se zásilka vrátí odesílateli jako nedoručená či

s relací pošty „nevyzvednuto“, „na uvedené adrese neznámý“, má se za to, že tato zásilka byla doručena třetí den po odeslání výpovědi. Objednatel s tímto postupem bezvýhradně souhlasí a považuje ho za přiměřený k povaze porušení smluvní povinnosti.

V. Poruchy a servisní zásah

V.1. V případě poruchy či výpadku služby objednatel kontaktuje dodavatele na tel. č. 725 952 695 nebo 725 069 508 nebo na

e-mailové adrese info@nexet.cz

V.2. Náklady spojené s odstraněním závad nese poskytovatel, pakliže závadu nezpůsobil objednatel nebo třetí osoba, které umožnil přístup k zařízení dodavatele, případně jde-li o závadu způsobenou koncovým zařízením dodavatele.

V.3. Dodavatel se zavazuje odstranit případně poruchy v co možná nejkratší době.

V.4. V případě výpadku připojení k síti Internet je objednatel oprávněn požadovat slevu ve výši 1/30 z celkového měsíčního poplatku za každý výpadek trvající déle než 24 hodin (od nahlášení), a to pokud byl tento výpadek objednatelem řádně nahlášen. Tuto slevu musí objednatel u dodavatele uplatnit a řádně prokázat; pro výpadek je rozhodná doba výpadku na hlavním serveru dodavatele nebo rozbočovači signálu dodavatele, nikoliv výpadek na straně objednatele.

VI. Osobní údaje

VI.1. Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků – objednavatelů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem řádného plnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou. S osobními údaji dle tohoto zákona mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci dodavatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy

s dodavatelem.

VI.2. Objednatel s tímto zpracováním vyslovuje podpisem smlouvy o připojení k síti Internet svůj souhlas.

VI.3. Objednatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu oznamovat dodavateli písemně nebo elektronickou poštou na

e-mailovou adresu dodavatele info@nexet.cz , změnu všech svých identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě. Oznámení musí být učiněno nejpozději do sedmi (7) dnů od vzniku této povinnosti. Nesplnění této povinnosti zakládá dodavatelovo právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé nesplnění této povinnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Dodavatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o připojení k síti Internet a z Všeobecných obchodních podmínek převést na třetí osobu. Objednatel není oprávněn bez výslovného písemného svolení dodavatele převést práva a povinnosti

ze smlouvy o připojení k síti Internet a Všeobecných obchodních podmínek na třetí osobu. Smluvní strany prohlašují, že veškeré smluvní pokuty jsou přiměřené, neodporující dobrým mravům a odpovídají povaze porušení smluvní povinnosti.

VII.2. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy o připojení k síti Internet a Všeobecných obchodních podmínek jako neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních částí smlouvy o připojení k síti Internet a Všeobecných obchodních podmínek. Dodavatel je oprávněn změnit tyto Všeobecné podmínky jednostranně, avšak je povinen novou podobu těchto podmínek zveřejnit na svých www stránkách s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nové podoby Všeobecných obchodních podmínek. Objednatel má právo v této lhůtě nové podmínky výslovně odmítnout /písemně či emailem/. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených podmínek. V opačném případě platí, že s novou podobou Všeobecných obchodních podmínek vyjádřil souhlas.

.
help help help help help help help help